.
දිදුලන පැහැපත් මුහුණකට විස්මිත රහස් වට්ටෝරුවක්
.