.
මුහුණේ තියෙන බිලැක්හෙඩ්ස් නැති කරන අත්දුටු ප්‍රතිකර්මයක් මෙන්න
.