.
ස්ට්‍රෝබෙරි මුහුණේ කුරුලෑ ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිත කරනවා
.