මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා : මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා
 

 
643
 
728
 
617
 
600
 
633
 
667
 
574
 
565
 
604
 
565
 
718
 
606
 
763
 
673
 
583
 
610
 
824
 
664
 
585
 
609
 
730
 
642
 
807
 
678
 
713