මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා : මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා
 

 
767
 
851
 
751
 
721
 
758
 
807
 
710
 
684
 
733
 
700
 
849
 
733
 
912
 
814
 
703
 
754
 
967
 
806
 
714
 
749
 
883
 
772
 
933
 
831
 
856