මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා : මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා
 

 
894
 
970
 
880
 
837
 
882
 
916
 
818
 
801
 
859
 
812
 
965
 
849
 
1024
 
901
 
797
 
885
 
1099
 
936
 
829
 
866
 
1018
 
917
 
1041
 
961
 
983