මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා : මිහිර නිරෝෂා තලගලත් එක්ක හුලං ගහන්න ගිහින් පොම්පේ නැති වෙලා
 

 
694
 
776
 
668
 
651
 
682
 
715
 
629
 
613
 
651
 
625
 
768
 
665
 
820
 
731
 
638
 
675
 
881
 
721
 
640
 
668
 
779
 
695
 
862
 
747
 
775