මහ රැ පාරේ තනියම යන තරුණියක බියකර, මුදල් කොල්ලකා පලා යාමට ආ සොරෙකුට වූ අකරතැබ්බයක්..... : මහ රැ පාරේ තනියම යන තරුණියක බියකර, මුදල් කොල්ලකා පලා යාමට ආ සොරෙකුට වූ අකරතැබ්බයක්.....
 

 
1345
 
1345
 
1262
 
1392
 
1277
 
1264
 
1247
 
1374
 
1188
 
1440
 
1197
 
1240
 
1177
 
1389
 
1228
 
1260
 
1352
 
1302
 
1375
 
1461
 
1246
 
1291
 
1228
 
1297
 
1498