කැමරාවක සටහන් වුනු සැබෑම හොල්මනක් මෙන්න (සුළු දෙයටත් බිය වන සංවේදී අය බලන්න එපා) : කැමරාවක සටහන් වුනු සැබෑම හොල්මනක් මෙන්න (සුළු දෙයටත් බිය වන සංවේදී අය බලන්න එපා)
 

 
568
 
526
 
488
 
563
 
470
 
544
 
466
 
531
 
420
 
648
 
437
 
454
 
414
 
626
 
440
 
461
 
567
 
532
 
592
 
430
 
534
 
496
 
456
 
580
 
598