පට්ට මැජික් ටිකක් බලමුද? : පට්ට මැජික් ටිකක් බලමුද?
 

 
609
 
565
 
524
 
599
 
514
 
573
 
487
 
570
 
450
 
687
 
466
 
484
 
438
 
650
 
475
 
490
 
603
 
566
 
623
 
465
 
568
 
533
 
486
 
619
 
646