අනු නමයෙන් දිවි ගලවාගත් යතුරැ පැදි කරැට අවසානයේ වු දේ : අනු නමයෙන් දිවි ගලවාගත් යතුරැ පැදි කරැට අවසානයේ වු දේ
 

 
609
 
624
 
710
 
682
 
546
 
617
 
675
 
629
 
684
 
607
 
587
 
521
 
719
 
659
 
720
 
543
 
740
 
690
 
563
 
756
 
651
 
556
 
529
 
669
 
649