වෙඩි වියදමක් නැතිව තණකොළ කපන මැෂින් එකක් හදමු.. : වෙඩි වියදමක් නැතිව තණකොළ කපන මැෂින් එකක් හදමු..
 

 
823
 
760
 
731
 
827
 
729
 
770
 
698
 
779
 
663
 
904
 
688
 
701
 
646
 
869
 
698
 
711
 
799
 
778
 
834
 
667
 
761
 
763
 
704
 
812
 
879