මෝරෙකු එළවන විට කොහොම දැනෙයිද...!!! : මෝරෙකු එළවන විට කොහොම දැනෙයිද...!!!
 

 
684
 
643
 
595
 
685
 
587
 
649
 
569
 
653
 
530
 
770
 
549
 
565
 
514
 
742
 
564
 
568
 
679
 
636
 
705
 
543
 
638
 
621
 
570
 
700
 
744