ගේම නම් ගේම වැරදි මිනිස්සු එක්ක කෝචෝක් කරලා අන්තිමට වෙච්ච දේ බලන්නකො : ගේම නම් ගේම වැරදි මිනිස්සු එක්ක කෝචෝක් කරලා අන්තිමට වෙච්ච දේ බලන්නකො
 

 
609
 
624
 
710
 
684
 
546
 
618
 
676
 
631
 
685
 
607
 
588
 
521
 
720
 
661
 
722
 
543
 
740
 
690
 
565
 
757
 
651
 
557
 
529
 
669
 
651