ලිෆ්ට් එකට නැග්ග කොල්ලො දෙන්නෙක් ලිෆ්ට් එකේ හිටපු මිනිස්සුන්ට කරපු කැත වැඩේ : ලිෆ්ට් එකට නැග්ග කොල්ලො දෙන්නෙක් ලිෆ්ට් එකේ හිටපු මිනිස්සුන්ට කරපු කැත වැඩේ
 

 
794
 
621
 
571
 
711
 
638
 
712
 
568
 
709
 
694
 
595
 
683
 
583
 
751
 
787
 
718
 
610
 
576
 
704
 
543
 
735
 
577
 
533
 
553
 
714
 
679