ඩුබායි රටේ Ferrari පදින සෙට් එකක් එකතුවෙලා ලොකු වැඩක් කරලා : ඩුබායි රටේ Ferrari පදින සෙට් එකක් එකතුවෙලා ලොකු වැඩක් කරලා
 

 
609
 
565
 
524
 
599
 
514
 
574
 
488
 
570
 
450
 
688
 
466
 
484
 
438
 
650
 
475
 
490
 
603
 
567
 
623
 
465
 
569
 
533
 
486
 
619
 
646