රෙදි ටික මැදිලා නැමිලා ලස්සනට එන හැටි බලන්නකෝ - රෙදි මදින්න කම්මැලි අයට මෙන්න : රෙදි ටික මැදිලා නැමිලා ලස්සනට එන හැටි බලන්නකෝ - රෙදි මදින්න කම්මැලි අයට මෙන්න
 

 
1307
 
1299
 
1226
 
1350
 
1228
 
1225
 
1203
 
1322
 
1133
 
1391
 
1155
 
1201
 
1142
 
1345
 
1193
 
1216
 
1316
 
1262
 
1331
 
1400
 
1210
 
1241
 
1188
 
1260
 
1455