මීරියබැද්දේ නායට හසුවූ නිවාස මීටර් 300ක් දුරට තල්ලූ වේ.- ඒවා මත අඩි 20ක පස් තට්ටුවක්. #‎KoslandaLandslide‬ : මීරියබැද්දේ නායට හසුවූ නිවාස මීටර් 300ක් දුරට තල්ලූ වේ.- ඒවා මත අඩි 20ක පස් තට්ටුවක්. #‎KoslandaLandslide‬
 

 
573
 
530
 
489
 
565
 
471
 
547
 
467
 
532
 
424
 
650
 
441
 
454
 
418
 
627
 
442
 
461
 
570
 
534
 
594
 
435
 
536
 
496
 
459
 
584
 
602