මීරියබැද්දේ නායට හසුවූ නිවාස මීටර් 300ක් දුරට තල්ලූ වේ.- ඒවා මත අඩි 20ක පස් තට්ටුවක්. #‎KoslandaLandslide‬ : මීරියබැද්දේ නායට හසුවූ නිවාස මීටර් 300ක් දුරට තල්ලූ වේ.- ඒවා මත අඩි 20ක පස් තට්ටුවක්. #‎KoslandaLandslide‬
 

 
473
 
434
 
390
 
478
 
366
 
458
 
378
 
443
 
336
 
554
 
336
 
368
 
337
 
521
 
352
 
380
 
460
 
445
 
497
 
337
 
437
 
408
 
370
 
496
 
488