මීරියබැද්දේ නායට හසුවූ නිවාස මීටර් 300ක් දුරට තල්ලූ වේ.- ඒවා මත අඩි 20ක පස් තට්ටුවක්. #‎KoslandaLandslide‬ : මීරියබැද්දේ නායට හසුවූ නිවාස මීටර් 300ක් දුරට තල්ලූ වේ.- ඒවා මත අඩි 20ක පස් තට්ටුවක්. #‎KoslandaLandslide‬
 

 
669
 
625
 
579
 
662
 
566
 
629
 
546
 
633
 
511
 
750
 
522
 
543
 
493
 
719
 
543
 
550
 
666
 
614
 
682
 
524
 
621
 
603
 
545
 
679
 
720