බලන්නකො මේ බස් එක කොහෙද යන්නෙ කියලා : බලන්නකො මේ බස් එක කොහෙද යන්නෙ කියලා
 

 
1022
 
903
 
1034
 
1015
 
1150
 
1072
 
1046
 
1099
 
933
 
1002
 
1072
 
944
 
913
 
959
 
923
 
1019
 
1130
 
949
 
877
 
1080
 
968
 
1094
 
1090
 
1159
 
1037