බලන්නකො මේ බස් එක කොහෙද යන්නෙ කියලා : බලන්නකො මේ බස් එක කොහෙද යන්නෙ කියලා
 

 
696
 
621
 
716
 
719
 
838
 
776
 
723
 
773
 
655
 
702
 
759
 
640
 
600
 
637
 
606
 
708
 
822
 
659
 
579
 
801
 
639
 
752
 
770
 
835
 
750