බලන්නකො මේ බස් එක කොහෙද යන්නෙ කියලා : බලන්නකො මේ බස් එක කොහෙද යන්නෙ කියලා
 

 
757
 
669
 
769
 
770
 
893
 
826
 
779
 
833
 
705
 
752
 
809
 
691
 
647
 
693
 
657
 
763
 
875
 
716
 
634
 
848
 
700
 
811
 
818
 
899
 
803