දෙපාරක් බලන්න හිතෙන පට්ට ඩාන්ස් එක : දෙපාරක් බලන්න හිතෙන පට්ට ඩාන්ස් එක
 

 
646
 
597
 
566
 
643
 
550
 
612
 
526
 
616
 
495
 
729
 
503
 
524
 
473
 
697
 
523
 
526
 
642
 
601
 
656
 
502
 
603
 
580
 
523
 
659
 
697