වැවක් හරහා යතුරු පැදියක් පැදගෙන ගිය සුපිරි වැඩකාරයෙක් මෙන්න : වැවක් හරහා යතුරු පැදියක් පැදගෙන ගිය සුපිරි වැඩකාරයෙක් මෙන්න
 

 
643
 
727
 
616
 
600
 
633
 
666
 
573
 
564
 
604
 
565
 
718
 
606
 
763
 
673
 
583
 
610
 
824
 
664
 
585
 
609
 
729
 
642
 
807
 
678
 
713