මෙහෙමත් ගොන් කෙල්ලො ඉන්නවනෙ බලන්නකො අන්තිමට වෙන කැත වැඩේ. : මෙහෙමත් ගොන් කෙල්ලො ඉන්නවනෙ බලන්නකො අන්තිමට වෙන කැත වැඩේ.
 

 
641
 
594
 
560
 
640
 
547
 
606
 
523
 
609
 
491
 
725
 
499
 
517
 
469
 
695
 
516
 
523
 
638
 
596
 
654
 
499
 
599
 
576
 
520
 
649
 
690