මෙහෙමත් ගොන් කෙල්ලො ඉන්නවනෙ බලන්නකො අන්තිමට වෙන කැත වැඩේ. : මෙහෙමත් ගොන් කෙල්ලො ඉන්නවනෙ බලන්නකො අන්තිමට වෙන කැත වැඩේ.
 

 
1293
 
1285
 
1210
 
1336
 
1219
 
1213
 
1188
 
1312
 
1127
 
1381
 
1142
 
1189
 
1132
 
1330
 
1184
 
1200
 
1305
 
1252
 
1314
 
1386
 
1200
 
1226
 
1173
 
1246
 
1441