කළකම් පලදේ.. කැටයම් චින්තකත් මරු තුරුළේ... (සංවේදී දර්ශන සහිතයි) : කළකම් පලදේ.. කැටයම් චින්තකත් මරු තුරුළේ... (සංවේදී දර්ශන සහිතයි)
 

 
1174
 
1163
 
1083
 
1211
 
1084
 
1097
 
1064
 
1182
 
1006
 
1257
 
1022
 
1081
 
1018
 
1210
 
1080
 
1083
 
1180
 
1139
 
1183
 
1207
 
1078
 
1107
 
1064
 
1122
 
1294