කළකම් පලදේ.. කැටයම් චින්තකත් මරු තුරුළේ... (සංවේදී දර්ශන සහිතයි) : කළකම් පලදේ.. කැටයම් චින්තකත් මරු තුරුළේ... (සංවේදී දර්ශන සහිතයි)
 

 
750
 
699
 
656
 
748
 
647
 
704
 
631
 
708
 
589
 
826
 
608
 
617
 
579
 
799
 
628
 
634
 
733
 
692
 
766
 
598
 
698
 
682
 
637
 
748
 
801