ලස්සන නංගිලා දෙන්නෙක් දාන පිස්සු හැදෙන ඩාන්ස් එක : ලස්සන නංගිලා දෙන්නෙක් දාන පිස්සු හැදෙන ඩාන්ස් එක
 

 
954
 
773
 
722
 
860
 
802
 
849
 
709
 
860
 
840
 
742
 
832
 
713
 
896
 
931
 
862
 
759
 
706
 
859
 
683
 
877
 
708
 
683
 
694
 
841
 
839