මේ බල්ලට මේ තරුණයා උගන්වන දේ : මේ බල්ලට මේ තරුණයා උගන්වන දේ
 

 
715
 
675
 
630
 
722
 
623
 
680
 
605
 
686
 
559
 
798
 
579
 
592
 
548
 
770
 
596
 
607
 
709
 
667
 
738
 
574
 
668
 
656
 
607
 
722
 
779