මැරෙන්න ගිය පෙම්වතිය බේරගත් පෙම්වතාගේ වික්‍රමය : මැරෙන්න ගිය පෙම්වතිය බේරගත් පෙම්වතාගේ වික්‍රමය
 

 
609
 
624
 
710
 
682
 
546
 
617
 
674
 
629
 
684
 
607
 
587
 
521
 
719
 
659
 
720
 
542
 
739
 
690
 
563
 
756
 
651
 
556
 
529
 
668
 
649