ට්‍රක් රථයක හැප්පුණු මෝටර් රථය මීටර් ගානක් ට්‍රක් එකත් එක්ක ඇදිලා යනහැටි : ට්‍රක් රථයක හැප්පුණු මෝටර් රථය මීටර් ගානක් ට්‍රක් එකත් එක්ක ඇදිලා යනහැටි
 

 
955
 
897
 
853
 
947
 
854
 
882
 
822
 
922
 
791
 
1016
 
806
 
830
 
775
 
978
 
841
 
844
 
913
 
894
 
965
 
814
 
882
 
890
 
829
 
924
 
1027