වැරදුනු ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් සමාජ අසම්මත වෙසඟනක් වූ එක් මානවිකාවකගේ කථාව මෙන්න ! (හිරු TV ඒකාංගික වෙසක් නාට්‍යය‍) : වැරදුනු ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් සමාජ අසම්මත වෙසඟනක් වූ එක් මානවිකාවකගේ කථාව මෙන්න ! (හිරු TV ඒකාංගික වෙසක් නාට්‍යය‍)
 

 
1116
 
1095
 
1026
 
1148
 
1015
 
1037
 
991
 
1111
 
939
 
1206
 
955
 
1013
 
953
 
1141
 
1015
 
1015
 
1107
 
1065
 
1121
 
1118
 
1020
 
1053
 
1002
 
1071
 
1227