වැරදුනු ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් සමාජ අසම්මත වෙසඟනක් වූ එක් මානවිකාවකගේ කථාව මෙන්න ! (හිරු TV ඒකාංගික වෙසක් නාට්‍යය‍) : වැරදුනු ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් සමාජ අසම්මත වෙසඟනක් වූ එක් මානවිකාවකගේ කථාව මෙන්න ! (හිරු TV ඒකාංගික වෙසක් නාට්‍යය‍)
 

 
717
 
676
 
633
 
723
 
625
 
681
 
607
 
687
 
561
 
800
 
581
 
593
 
550
 
772
 
599
 
609
 
710
 
670
 
741
 
576
 
671
 
658
 
612
 
727
 
781