වැරදුනු ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් සමාජ අසම්මත වෙසඟනක් වූ එක් මානවිකාවකගේ කථාව මෙන්න ! (හිරු TV ඒකාංගික වෙසක් නාට්‍යය‍) : වැරදුනු ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් සමාජ අසම්මත වෙසඟනක් වූ එක් මානවිකාවකගේ කථාව මෙන්න ! (හිරු TV ඒකාංගික වෙසක් නාට්‍යය‍)
 

 
666
 
622
 
577
 
659
 
562
 
629
 
546
 
631
 
510
 
747
 
520
 
539
 
489
 
717
 
538
 
547
 
661
 
613
 
677
 
519
 
619
 
597
 
542
 
674
 
718