කොල්ලෙක් ළඟට ගිහින් උදව්වක් ගත්තට පස්සේ තරුණියක් කියන කතාවක් : කොල්ලෙක් ළඟට ගිහින් උදව්වක් ගත්තට පස්සේ තරුණියක් කියන කතාවක්
 

 
1044
 
1008
 
944
 
1061
 
951
 
972
 
918
 
1037
 
878
 
1132
 
889
 
932
 
882
 
1082
 
945
 
949
 
1024
 
992
 
1059
 
973
 
967
 
976
 
936
 
1013
 
1135