මහපාරේ සිගරට් එකක් බොන්න හදන පොඩි කොල්ලට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : මහපාරේ සිගරට් එකක් බොන්න හදන පොඩි කොල්ලට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
1117
 
1096
 
1026
 
1148
 
1016
 
1037
 
992
 
1113
 
940
 
1207
 
958
 
1013
 
954
 
1141
 
1018
 
1016
 
1108
 
1065
 
1124
 
1119
 
1021
 
1054
 
1002
 
1071
 
1230