තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි : තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි
 

 
649
 
735
 
624
 
607
 
640
 
673
 
581
 
571
 
612
 
573
 
727
 
613
 
772
 
683
 
595
 
616
 
832
 
672
 
593
 
617
 
737
 
648
 
814
 
686
 
721