තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි : තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි
 

 
726
 
804
 
704
 
682
 
715
 
747
 
661
 
636
 
684
 
653
 
801
 
691
 
848
 
759
 
664
 
713
 
905
 
745
 
667
 
695
 
809
 
726
 
885
 
784
 
802