තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි : තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි
 

 
890
 
968
 
878
 
834
 
879
 
914
 
816
 
800
 
857
 
809
 
963
 
847
 
1023
 
898
 
795
 
882
 
1097
 
934
 
825
 
863
 
1013
 
912
 
1039
 
960
 
980