තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි : තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි
 

 
598
 
688
 
579
 
555
 
593
 
624
 
533
 
532
 
564
 
521
 
677
 
561
 
721
 
630
 
543
 
570
 
776
 
618
 
542
 
562
 
678
 
603
 
765
 
641
 
667