මේ වගේ දේවල් බැලුවට කමක් නැහැ. හැබැයි කරන්න යන්න නම් එපා : මේ වගේ දේවල් බැලුවට කමක් නැහැ. හැබැයි කරන්න යන්න නම් එපා
 

 
471
 
432
 
387
 
475
 
365
 
458
 
375
 
441
 
333
 
551
 
331
 
365
 
334
 
519
 
347
 
376
 
454
 
444
 
493
 
336
 
434
 
405
 
364
 
492
 
483