බයික් එකකින් මහපාරේ ඇදගෙන යනවා වගේ නේද පේන්නේ ? බලන්නකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා : බයික් එකකින් මහපාරේ ඇදගෙන යනවා වගේ නේද පේන්නේ ? බලන්නකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා
 

 
1307
 
1300
 
1226
 
1350
 
1228
 
1226
 
1203
 
1323
 
1134
 
1391
 
1155
 
1201
 
1143
 
1346
 
1193
 
1216
 
1316
 
1262
 
1332
 
1401
 
1210
 
1242
 
1188
 
1260
 
1455