කෙල්ලො දෙන්නෙක් කාමරේ වහගෙන කරපු වැඩේට අම්මා ඇවිත් දුන්න සෙරෙප්පු පාර. : කෙල්ලො දෙන්නෙක් කාමරේ වහගෙන කරපු වැඩේට අම්මා ඇවිත් දුන්න සෙරෙප්පු පාර.
 

 
846
 
680
 
621
 
759
 
694
 
763
 
618
 
766
 
748
 
645
 
733
 
626
 
810
 
831
 
764
 
665
 
624
 
761
 
600
 
783
 
621
 
581
 
603
 
756
 
738