කෙල්ලො දෙන්නෙක් කාමරේ වහගෙන කරපු වැඩේට අම්මා ඇවිත් දුන්න සෙරෙප්පු පාර. : කෙල්ලො දෙන්නෙක් කාමරේ වහගෙන කරපු වැඩේට අම්මා ඇවිත් දුන්න සෙරෙප්පු පාර.
 

 
794
 
621
 
570
 
710
 
638
 
712
 
568
 
708
 
693
 
595
 
683
 
583
 
751
 
787
 
717
 
610
 
576
 
704
 
542
 
735
 
577
 
533
 
552
 
713
 
678