වතුරෙ ජීවත් වෙන සත්තු කරන ඇග හිරි වැටෙන අරැම පුදුම වැඩ : වතුරෙ ජීවත් වෙන සත්තු කරන ඇග හිරි වැටෙන අරැම පුදුම වැඩ
 

 
684
 
642
 
595
 
683
 
586
 
649
 
568
 
653
 
530
 
770
 
548
 
565
 
513
 
741
 
564
 
568
 
679
 
635
 
703
 
541
 
637
 
620
 
570
 
697
 
743