වතුරෙ ජීවත් වෙන සත්තු කරන ඇග හිරි වැටෙන අරැම පුදුම වැඩ : වතුරෙ ජීවත් වෙන සත්තු කරන ඇග හිරි වැටෙන අරැම පුදුම වැඩ
 

 
318
 
335
 
437
 
294
 
409
 
329
 
404
 
291
 
498
 
281
 
303
 
284
 
472
 
310
 
327
 
414
 
409
 
444
 
294
 
399
 
354
 
322
 
457
 
424
 
330