වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක් : වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක්
 

 
968
 
909
 
863
 
959
 
869
 
892
 
840
 
942
 
801
 
1030
 
817
 
844
 
784
 
992
 
858
 
857
 
925
 
901
 
977
 
828
 
902
 
901
 
840
 
932
 
1039