වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක් : වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක්
 

 
827
 
772
 
739
 
834
 
734
 
777
 
709
 
789
 
668
 
911
 
693
 
706
 
654
 
877
 
708
 
717
 
814
 
783
 
840
 
679
 
767
 
769
 
707
 
819
 
884