වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක් : වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක්
 

 
1112
 
1092
 
1023
 
1144
 
1012
 
1034
 
987
 
1108
 
937
 
1204
 
953
 
1009
 
951
 
1137
 
1009
 
1009
 
1104
 
1060
 
1117
 
1112
 
1016
 
1049
 
997
 
1068
 
1224