වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක් : වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක්
 

 
3168
 
3223
 
3557
 
3448
 
3907
 
3748
 
3350
 
3610
 
3811
 
3762
 
3990
 
3770
 
3890
 
386
 
3489
 
3783
 
4108
 
389
 
3693
 
3404
 
277
 
205
 
3983
 
4113
 
3931