වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක් : වඳුරෙකුට තුවක්කුව දුන් මෝඩ මිනිසෙක්
 

 
2904
 
2956
 
3275
 
3131
 
3547
 
3458
 
3066
 
3312
 
3533
 
3493
 
3708
 
3501
 
3483
 
386
 
3227
 
3479
 
3769
 
387
 
3419
 
3119
 
276
 
204
 
3692
 
3830
 
3667