බලමුද ඩොල්ෆින්ලගෙ සුපිරිම වැඩ ටිකක් : බලමුද ඩොල්ෆින්ලගෙ සුපිරිම වැඩ ටිකක්
 

 
842
 
870
 
988
 
816
 
864
 
888
 
788
 
758
 
925
 
797
 
846
 
957
 
908
 
961
 
810
 
900
 
902
 
761
 
710
 
778
 
875
 
725
 
711
 
912
 
853