කාර් එකට නැගලා ගිණි තියාගන්න හදන මේ පුද්ගලයට වෙන දේ බලන්න : කාර් එකට නැගලා ගිණි තියාගන්න හදන මේ පුද්ගලයට වෙන දේ බලන්න
 

 
635
 
586
 
553
 
630
 
536
 
597
 
516
 
602
 
483
 
717
 
491
 
507
 
464
 
688
 
512
 
517
 
629
 
590
 
648
 
490
 
589
 
567
 
512
 
641
 
679