හින්දි සිංදුවලින් ලෝකයම පිස්සු වට්ටපු රුසියානු පවුලක් : හින්දි සිංදුවලින් ලෝකයම පිස්සු වට්ටපු රුසියානු පවුලක්
 

 
1179
 
1220
 
1323
 
1107
 
1187
 
1211
 
1149
 
1085
 
1263
 
1084
 
1148
 
1315
 
1224
 
1314
 
1126
 
1215
 
1235
 
1096
 
1063
 
1099
 
1234
 
999
 
1023
 
1230
 
1154