වයින් බීලා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා : වයින් බීලා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා
 

 
1054
 
1017
 
950
 
1073
 
958
 
977
 
928
 
1043
 
888
 
1142
 
901
 
948
 
888
 
1092
 
951
 
959
 
1032
 
1000
 
1063
 
994
 
972
 
984
 
942
 
1021
 
1147