පාළු ගෙයක වල්මත් වූ ආත්මයක් සමඟ තනිවූ අලුත බැඳපු යුවළකගේ ඉරණම ! : පාළු ගෙයක වල්මත් වූ ආත්මයක් සමඟ තනිවූ අලුත බැඳපු යුවළකගේ ඉරණම !
 

 
1005
 
952
 
899
 
1004
 
907
 
930
 
870
 
993
 
838
 
1079
 
850
 
890
 
830
 
1036
 
895
 
899
 
982
 
942
 
1015
 
879
 
929
 
938
 
879
 
967
 
1089