අනතුරුදායක මෝටර් රථ නවත්වන්න පොලීසිය භාවිතාකරන භයානකම ක්‍රම 8ක් මෙන්න : අනතුරුදායක මෝටර් රථ නවත්වන්න පොලීසිය භාවිතාකරන භයානකම ක්‍රම 8ක් මෙන්න
 

 
1099
 
1057
 
1202
 
1096
 
1045
 
1162
 
1210
 
1038
 
1054
 
968
 
1155
 
1127
 
1082
 
1134
 
1139
 
992
 
1169
 
1104
 
1202
 
1144
 
1229
 
1153
 
1158
 
1128
 
1177