අනතුරුදායක මෝටර් රථ නවත්වන්න පොලීසිය භාවිතාකරන භයානකම ක්‍රම 8ක් මෙන්න : අනතුරුදායක මෝටර් රථ නවත්වන්න පොලීසිය භාවිතාකරන භයානකම ක්‍රම 8ක් මෙන්න
 

 
932
 
891
 
1051
 
945
 
911
 
1009
 
1070
 
879
 
900
 
811
 
980
 
967
 
922
 
1007
 
1004
 
860
 
1016
 
942
 
1040
 
991
 
1067
 
1002
 
1010
 
979
 
1030