හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
1166
 
1209
 
1311
 
1100
 
1179
 
1203
 
1142
 
1075
 
1258
 
1080
 
1136
 
1301
 
1218
 
1305
 
1119
 
1203
 
1225
 
1088
 
1059
 
1090
 
1226
 
990
 
1008
 
1220
 
1144