හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
842
 
871
 
988
 
816
 
865
 
889
 
789
 
758
 
925
 
797
 
846
 
957
 
908
 
961
 
810
 
900
 
903
 
761
 
711
 
778
 
876
 
725
 
711
 
913
 
853