හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
920
 
958
 
1081
 
894
 
962
 
985
 
894
 
853
 
1025
 
868
 
927
 
1027
 
999
 
1067
 
889
 
982
 
995
 
843
 
806
 
864
 
992
 
805
 
795
 
1009
 
937