හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
999
 
1050
 
1166
 
964
 
1047
 
1059
 
991
 
942
 
1123
 
941
 
994
 
1094
 
1079
 
1154
 
978
 
1064
 
1078
 
935
 
883
 
943
 
1067
 
859
 
870
 
1084
 
1007