හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
1216
 
1266
 
1355
 
1137
 
1232
 
1249
 
1197
 
1124
 
1305
 
1113
 
1183
 
1359
 
1253
 
1354
 
1160
 
1252
 
1273
 
1130
 
1099
 
1143
 
1281
 
1037
 
1068
 
1265
 
1190