හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
897
 
930
 
1052
 
870
 
929
 
964
 
853
 
821
 
990
 
846
 
893
 
1007
 
974
 
1036
 
868
 
956
 
967
 
821
 
778
 
834
 
958
 
786
 
771
 
979
 
913