හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
1075
 
1113
 
1210
 
1005
 
1105
 
1104
 
1043
 
994
 
1168
 
993
 
1048
 
1150
 
1130
 
1214
 
1034
 
1122
 
1130
 
998
 
941
 
1006
 
1120
 
905
 
919
 
1142
 
1060