හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
863
 
895
 
1009
 
831
 
890
 
929
 
809
 
777
 
951
 
816
 
869
 
974
 
929
 
987
 
832
 
927
 
925
 
780
 
731
 
796
 
903
 
745
 
734
 
934
 
881