හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
956
 
994
 
1127
 
927
 
1003
 
1013
 
944
 
898
 
1075
 
901
 
956
 
1061
 
1039
 
1106
 
932
 
1023
 
1038
 
888
 
850
 
902
 
1034
 
833
 
840
 
1054
 
982