හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න : හිංදි සිංදුවකට අක්කලා ටිකක් කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න
 

 
1125
 
1160
 
1266
 
1049
 
1144
 
1157
 
1099
 
1037
 
1214
 
1040
 
1091
 
1246
 
1174
 
1261
 
1077
 
1163
 
1177
 
1049
 
1003
 
1047
 
1165
 
948
 
959
 
1177
 
1104