පාරේ නැටුම අවසානය මෙහෙම වේවි කියා හිතුවද .. : පාරේ නැටුම අවසානය මෙහෙම වේවි කියා හිතුවද ..
 

 
950
 
892
 
847
 
943
 
850
 
879
 
817
 
918
 
787
 
1012
 
800
 
827
 
771
 
975
 
839
 
839
 
909
 
890
 
959
 
809
 
877
 
885
 
827
 
919
 
1020