ලෝකයක් වසඟ කරගත් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනා : ලෝකයක් වසඟ කරගත් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනා
 

 
975
 
864
 
982
 
970
 
1104
 
1021
 
997
 
1062
 
892
 
954
 
1027
 
897
 
850
 
904
 
883
 
969
 
1080
 
913
 
840
 
1047
 
916
 
1037
 
1043
 
1116
 
1010