ලෝකයක් වසඟ කරගත් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනා : ලෝකයක් වසඟ කරගත් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනා
 

 
942
 
837
 
949
 
935
 
1066
 
988
 
957
 
1021
 
858
 
913
 
993
 
858
 
822
 
862
 
845
 
935
 
1035
 
884
 
806
 
1011
 
880
 
1000
 
997
 
1079
 
978