ලෝකයක් වසඟ කරගත් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනා : ලෝකයක් වසඟ කරගත් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනා
 

 
1015
 
899
 
1029
 
1010
 
1146
 
1069
 
1040
 
1097
 
930
 
996
 
1068
 
938
 
907
 
950
 
921
 
1015
 
1125
 
946
 
871
 
1076
 
961
 
1092
 
1087
 
1153
 
1033