සුපර් මෑනුයි ඩැනියෙල් අයියයි, ගහනවා වටේටම ගැහිල්ලක්... හැබැයි අන්තිමටම කැවෙනම් ලොකු අයියල දෙන්නෙක්... : සුපර් මෑනුයි ඩැනියෙල් අයියයි, ගහනවා වටේටම ගැහිල්ලක්... හැබැයි අන්තිමටම කැවෙනම් ලොකු අයියල දෙන්නෙක්...
 

 
750
 
699
 
656
 
748
 
647
 
704
 
631
 
708
 
589
 
826
 
608
 
617
 
579
 
799
 
627
 
634
 
733
 
692
 
765
 
598
 
698
 
682
 
637
 
748
 
801