ගිරිරාජ් ප්‍රියන්ත එක්ක පියුමිට කල දේ . : ගිරිරාජ් ප්‍රියන්ත එක්ක පියුමිට කල දේ .
 

 
950
 
895
 
850
 
944
 
851
 
879
 
817
 
919
 
787
 
1014
 
801
 
828
 
771
 
976
 
839
 
840
 
910
 
890
 
961
 
810
 
878
 
887
 
827
 
921
 
1022