නැගෙනහිර සරසවියේ තරුණ තරුණියන් කරපු අලුත් වැඩේ : නැගෙනහිර සරසවියේ තරුණ තරුණියන් කරපු අලුත් වැඩේ
 

 
574
 
530
 
489
 
565
 
472
 
547
 
467
 
532
 
424
 
650
 
441
 
455
 
418
 
627
 
442
 
461
 
570
 
534
 
594
 
435
 
536
 
497
 
459
 
584
 
602