ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
1313
 
1304
 
1231
 
1353
 
1232
 
1229
 
1207
 
1329
 
1144
 
1399
 
1159
 
1205
 
1145
 
1349
 
1198
 
1223
 
1319
 
1267
 
1340
 
1405
 
1215
 
1247
 
1194
 
1266
 
1463