ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
753
 
703
 
660
 
753
 
653
 
711
 
636
 
712
 
594
 
833
 
611
 
621
 
583
 
802
 
630
 
638
 
737
 
695
 
769
 
605
 
703
 
685
 
642
 
753
 
805