ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
743
 
785
 
892
 
718
 
782
 
793
 
680
 
653
 
837
 
711
 
761
 
854
 
819
 
863
 
720
 
796
 
810
 
667
 
616
 
684
 
771
 
633
 
623
 
820
 
763