ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
1212
 
1259
 
1351
 
1131
 
1228
 
1240
 
1187
 
1118
 
1297
 
1111
 
1176
 
1355
 
1248
 
1349
 
1154
 
1245
 
1271
 
1126
 
1097
 
1135
 
1277
 
1030
 
1061
 
1257
 
1187