ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
894
 
929
 
1050
 
865
 
927
 
963
 
849
 
820
 
988
 
845
 
892
 
1005
 
972
 
1034
 
865
 
956
 
965
 
820
 
776
 
833
 
955
 
784
 
770
 
978
 
913