ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
1002
 
1053
 
1168
 
965
 
1048
 
1061
 
995
 
944
 
1126
 
943
 
999
 
1100
 
1084
 
1157
 
979
 
1069
 
1081
 
939
 
885
 
946
 
1069
 
862
 
874
 
1088
 
1009