ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක් : ඇස් මවිත කරවන සුපිරිම වැඩක්
 

 
695
 
738
 
849
 
662
 
728
 
745
 
623
 
605
 
797
 
655
 
717
 
815
 
779
 
815
 
671
 
754
 
763
 
627
 
580
 
638
 
723
 
592
 
567
 
767
 
715