නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො : නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො
 

 
753
 
702
 
659
 
750
 
651
 
708
 
635
 
711
 
592
 
831
 
610
 
619
 
582
 
801
 
630
 
636
 
735
 
694
 
768
 
600
 
700
 
684
 
639
 
750
 
803