නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො : නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො
 

 
575
 
533
 
490
 
565
 
472
 
549
 
468
 
533
 
425
 
651
 
442
 
456
 
419
 
628
 
444
 
461
 
570
 
534
 
594
 
437
 
537
 
498
 
460
 
587
 
603