මේ තරම් වේගෙන් කොහොමද මෙයාලා කෑම හදන්නේ ? : මේ තරම් වේගෙන් කොහොමද මෙයාලා කෑම හදන්නේ ?
 

 
684
 
643
 
595
 
687
 
588
 
651
 
571
 
653
 
532
 
770
 
552
 
565
 
515
 
743
 
565
 
571
 
682
 
636
 
707
 
544
 
640
 
623
 
570
 
700
 
744